jak do nas dołączyć

AGR-owcem może zostać ten, kto jest formalnie członkiem Rycerstwa Niepokalanej (MI) i pragnie realizować cel tej organizacji w stopniu III (MI-3). 

1. Rycerz Niepokalanej.
Aby zostać rycerzem Niepokalanej (członkiem Rycerstwa Niepokalanej) trzeba spełnić tylko trzy bardzo proste warunki:
1/ Oddać się całkowicie Niepokalanej.
2/ Nosić Cudowny Medalik.
3/ Wpisać się do Księgo MI kanonicznie założonej.

2. Zaangażowany.
O przyjęcie do Apostolskiej Grupy Rycerskiej może starać się każdy, kto:

  • odkrył w MI swoją drogę jako najlepszą w realizacji swego chrześcijańskiego powołania do świętości; 
  • jest zaangażowany w Rycerstwo Niepokalanej całym sercem; 
  • podejmuje różne dzieła MI, takie jak: prowadzenie grupy MI w parafii lub w innym miejscu; praca dla MI przy centrum narodowym lub ośrodku regionalnym; współpraca ze wspólnotą o duchowości kolbiańskiej; wolontariat. 


3. Świadectwo.
Po spełnieniu powyższych formalnych i ideowych wymogów, kandydat na AGR-owca jest zobowiązany złożyć publiczne świadectwo swego oddania się Niepokalanej, które dostarcza kapłanowi odpowiedzialnemu za AGR. Świadectwo to udostępnia do publikacji w środkach społecznego przekazu, m.in. na stronie internetowej AGR, w materiałach formacyjnych AGR, w nagraniach dźwiękowych.

4. Udział w akcji misyjnej.
Po złożeniu świadectwa, kandydat na AGR-owca bierze udział w akcji misyjnej, organizowanej przez AGR, podczas której wygłasza osobiste świadectwo oraz podejmuje przydzielone mu zadania.

Po zakończeniu akcji misyjnej kandydat staje się członkiem AGR, otrzymuje profil na tej stronie, a także dostęp do grupy dyskusyjnej "AGR-owcy".

5. Dyspozycyjność.
Każdy AGR-owiec jest w pełni dyspozycyjny do pracy dla Niepokalanej i otwarty na kształtowanie w sobie następujących postaw:

a. Gotowość na podjęcie każdego zadania, jakie w danej sytuacji czy akcji misyjnej będzie musiał podjąć, ponieważ to nie on, ale Niepokalana ma przez niego działać, dlatego nic sobie nigdy przypisać nie może - ani powodzenia ani niepowodzenia.

b. Otwartość. Jest otwarty na każdą katolicką duchowość, czerpiąc z jej bogactwa i charyzmatu, by jeszcze lepiej służyć dla Niepokalanej.

c. Pokora. Nie uważa się ani za gorszego ani za lepszego od innych. Wie, że w porównaniu z Bogiem jest 0 (zerem, "prochem i niczym"), dlatego staje zawsze za Maryją jako 1 (Jedyną Matką Boga, Pierwszą Chrześcijanką, Niepokalaną depczącą głowę węża-szatana) - i wtedy nabiera mocy jego służba - staje się 10 (dziesiątką, doskonałą), zdolnym do podjęcia się każdego zadania: "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia - przez Niepokalaną" (św. Maksymilian).

d. Miłość. Miłość ku Najświętszemu Sercu Jezusowemu i ku Niepokalanej jest jedynym motywem działania w strukturach AGR. Nic nie obowiązuje tutaj pod grzechem, nawet lekkim. Miłość tę realizuje w praktyce w bezinteresownej służbie dla bliźniego, aby go do Niepokalanej przyprowadzić. AGR-owiec nieustannie kształtuje w sobie taką postawę, aby wszędzie, gdzie się pokaże, wnosił miłość.

7. Wygaśnięcie członkostwa.
Każdy AGR-owiec w każdej chwili, bez podawania przyczyn i bez informowania kogokolwiek może zrezygnować z udziału w życiu i działalności AGR. Nigdy jednak formalnie z grupy nie zostanie wykluczony, chyba że sam o to poprosi. W takim przypadku zostanie usunięty jego profil na tej stronie oraz zostanie wykluczony z grupy dyskusyjnej "AGR-owcy".

8. Odszkodowania i roszczenia.
Każdy AGR-owiec zaświadcza, że w przyszłości nigdy nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i wynagrodzenia za pracę w grupie, ponieważ największą nagrodą będzie dla niego łaska wyproszona przez Niepokalaną, gdy usłyszy od Jezusa słowa: "Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych sprawach, nad wieloma cię postawię".

Apostolska Grupa Rycerska - to jest to!